Zmień na ciemny motyw
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
Wt 26 Mar 2013, 18:22
Zdjęć: 2
Solidarni ze strajkującym Śląskiem
2013-03-26T18:22:08+01:00
W dniu 26 marca 2013 w godzinach 9.00-10.00 odbyła się przed kieleckim Urzędem Wojewódzkim pikieta będąca wyrazem poparcia dla strajkującego Śląska. W pikiecie udział brali związkowcy z "Solidarności", OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. W sumie manifestowało około 600 osób - wśród nich była pięćdziesięcioosobowa grupa związkowców z NSZZ "Solidarność" z MAN-a. Główne postulaty które pojawiły się na transparentach i plakatach to "Ręce precz od Kodeksu Pracy", "Pracownik to nie niewolnik", "Nie dla pracy aż do śmierci", "Tusk-ek won" itp.
Pon 18 Mar 2013, 10:29
Porozumienie w MAN podpisane
2013-03-18T10:29:31+01:00
W ubiegły piątek podpisane zostało porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Płaca zasadnicza każdego pracownika podniesiona zostanie o 2% plus 50 zł. (jest to w sumie około 100zł.) Podwyżka wejdzie w życie od dnia 1 stycznia, co oznacza, że przy wypłacie za miesiąc marzec pracownicy otrzymają wyrównanie za miesiące styczeń i luty. Po nowemu zostaną przeliczone premie i godziny nadliczbowe, które pracownicy przepracowali w styczniu i w lutym. Ponadto uzyskaliśmy gwarancję wypłaty 60% premii rocznej, która będzie wypłacona w miesiącu listopadzie. Dalsze 40% premii rocznej uzależnione jest od produktywności (20%) i od indywidualnej absencji chorobowej pracownika (20%). Przy absencje chorobowej do 7 dni pracownik otrzymuje 20% premii a przy absencji chorobowej od 8 do 10 dni pracownik otrzymuje 10% premii. Przy absencja powyżej 10 dni pracownik nie otrzymuje premii z tego kryterium. Dodatkowo 0,5% liczone od funduszu płac przeznaczone będzie na indywidualne przeszeregowania.
2013-03-07T11:26:38+01:00
Można już napisać o szczegółach negocjacji w sprawie podwyżki wynagrodzeń. W MAN podczas dzisiejszego spotkania prezes Kobriger zaproponował podniesienie płacy zasadniczej o 2% + 50zł. która to kwota również zostanie włączona do płacy zasadniczej. Dodatkowo prezes zaproponował utworzenie rezerwy w wysokości 0,5% funduszu płac, która wykorzystywana była by na pokrycie podwyżek indywidualnych w ciągu bieżącego roku. NSZZ "Solidarność" zaproponował, aby podwyżka była przynajmniej na poziomie inflacji (wynosi ona 3,7%) oraz podwyższenie gwarancji premii rocznej do 60%. Zaproponowaliśmy także zrewaloryzowanie kwoty, którą pracodawca płaci pracownikom na Pracowniczy Fundusz Emerytalny. Obecnie jest to 25 zł. Kwota ta nie była od dwunastu lat rewaloryzowana. Wystąpiliśmy również z wnioskiem o przejęcie pracowników zatrudnionych w MAN przez agencję pracy tymczasowej i zatrudnienie ich w MAN na umowach z tą firmą. Prezes stwierdził, że obecna sytuacja firmy jak również to, że rok ubiegły zakończony został stratami nie pozwala na spełnienie naszych postulatów. Jednak prezes zobowiązał się do przemyślenia sprawy gwarancji premii rocznej na poziomie wyższym niż 40% (taką gwarancję mamy w chwili obecnej). Jeżeli chodzi o pracowników agencji pracy tymczasowej to według prezesa nie jest możliwe zatrudnienie ich przez MAN gdyż już w maju nastąpi znaczny spadek produkcji w związku, z czym dla pracowników tych nie będzie już pracy. Kolejne spotkanie w sprawie podwyżki wynagrodzeń odbędzie się w przyszłym tygodniu. W PKC sprawa wygląda znacznie gorzej, bo prezes Abram stwierdził, że w związku z dużą konkurencją na produkcję wiązek elektrycznych firma musi ciąć koszty, aby utrzymać się na rynku. Podwyżka w wysokość inflacji to według prezesa kwota zbyt wygórowana. Prezes zaproponował wprowadzenie dodatku w wysokości 80 zł. który byłby wypłacany pracownikom spełniającym wymagania 5S. NSZZ "Solidarność" jest przeciwny wprowadzaniu kolejnego dodatku i postuluje podwyżkę płacy zasadniczej. Dla Związku nie do przyjęcia jest łączenie podwyżki z podniesieniem wskaźników produktywności aż o 5%. Mówiąc wprost oznacza to podniesienie normy, co może skutkować, że pracownicy mogą mieć trudności z otrzymaniem premii na zadawalającym poziomie. Może to oznaczać tylko jedno, że nastąpi obniżenie płacy. Wprawdzie zarówno prezes Abram jak i dyrektor Kiepas przekonywali, że zagrożenie takie jest minimalne i może dotyczyć tylko niektórych placówek, ale życie pokazuje, że może z tym być różnie. Mając to wszystko na uwadze NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, że należy rozmawiać o podwyższeniu płacy zasadniczej a nie o wprowadzaniu kolejnego dodatku. Przy okazji rozmów płacowych poruszyliśmy sprawę umów o pracę gdyż nie do przyjęcia jest, aby pracownicy byli całymi latami trzymani na umowach terminowych, zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej, aby omijane były umowy na czas nieokreślony. Chcieliśmy, aby sprawa ta została uregulowana poprzez podpisanie stosownego porozumienia, które określałoby jak długo pracownik może pracować na umowach terminowych i jaki procent pracowników może być zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej. Niestety przedstawiciele pracodawcy nie wyrazili woli podpisania takiego porozumienia twierdząc, że nie są w stanie przewidzieć, jaki będą mieć poziom produkcji. Kolejne spotkanie w sprawie podwyżki wynagrodzeń w PKC odbędzie się 12 marca o godzinie 12.00. W Gegenbauer rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń i innych spraw płacowych odbędą się w dniu jutrzejszym o godzinie 10.00.
2013-03-06T11:07:45+01:00
W dniu wczorajszym odbyło się comiesięczne posiedzenie Komisji Międzyzakładowej. W zebraniu udział wziął członek Europejskiej Rady Pracowników MAN Rafał Borkowski. Rafał Borkowski omówił swoją działalność w Radzie w ciągu 2012 roku jak również przedstawił ogólne plany działalności w Radzie w roku bieżącym. Ponadto przybliżył członkom Komisji czym jest Rada i jakimi sprawami się zajmuje. W dalszej części zebrania przyjęto do Związku ośmiu nowych członków, podjęto uchwałę o zakupie czterdziestu flag związkowych jak również zdecydowano o ufundowaniu niewielkiej nagrody dla jednego z laureatów Konkursu Wiedza o Solidarności organizowanego przez Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność". Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez przewodniczącego Jana Seweryna sytuacji w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN odbyło się dwa spotkania z prezesem Kobrigerem w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Podczas tych spotkań związkowcy zostali poinformowani o sytuacji finansowej i produkcyjnej w firmie. Na kolejnym spotkaniu, którym zaplanowano na 7 marca strony, a więc związki zawodowe i prezes, przedstawią swoje stanowiska w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Przewodniczący pozytywnie ocenił interwencję Zarządu w sprawie niewłaściwego zachowania się niektórych kierowników wobec podległych im pracowników. Problem ten "Solidarność" zgłosiła kilka tygodni wcześniej. W PKC doszło wreszcie do spotkania w sprawie podwyżki wynagrodzeń, ale stanowisko przedstawicieli pracodawcy w tej sprawie jest dla "Solidarności" nie do przyjęcia. Głównym punktem, który budzi najwięcej wątpliwości jest to, że Zarząd nie zamierza podnieść pensji zasadniczej pracowników, lecz proponuje wprowadzenie kolejnego niewielkiego dodatku do pensji. Przy okazji spotkania z przedstawicielami pracodawcy NSZZ "Solidarność" poruszył sprawę dwóch brygadzistów - jednego z zakuwania a drugiego z karuzeli na AiB. Osobnicy ci po chamsku odnoszą się do pracowników, są złośliwi i wprost terroryzują pracowników. Doszło do tego, że zastraszeni pracownicy boją się poskarżyć do Związku a nawet nie chcą, aby przewodniczący rozmawiał z nimi, bo mogą mieć z tego powodu problemy, gdy brygadzista dowie się, że taka rozmowa się odbyła. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia, dlatego jeżeli Zarząd firmy nie zrobi z tymi brygadzistami porządku "Solidarność" podejmie działania, aby wyeliminować to, co w relacjach pracownik - przełożony nie powinno mieć miejsca. Jeżeli chodzi o firmę Gegenbauer to spotkanie z prezesem Kotarbą obędzie się w dniu jutrzejszym. Podczas tego spotkania poruszone zostaną tematy podwyżki wynagrodzeń i wprowadzenia nowego systemu czasu pracy.
2013-02-28T11:09:05+01:00
Wobec braku reakcji Ministerstwa Skarbu Państwa na łamanie praw pracowniczych i związkowych w CCP PREMA SA w Kielcach przez prezesa Grzegorza Wysockiego w dniu dzisiejszym odbyła się manifestacja przed Urzędem Wojewódzkim. Związkowcy z NSZZ "Solidarność" i OPZZ domagali się odwołania prezesa gdyż tworzy ona złą atmosferę w zakładzie, co było między innymi powodem wycofania się inwestora, który zamierzał kupić firmę. Związkowcy nie widzą możliwości współpracy z Wysockim i uważają, że tylko jego odejście spowoduje właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Do manifestujących wyszedł wicewojewoda Grzegorz Dzióbek, któremu została wręczona petycja. Wicewojewoda zobowiązał się do przekazania petycji premierowi i ministrowi Skarbu Państwa. W manifestacji udział wzięło około 500 osób, wśród których byli związkowcy z NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses. W dniu 5 marca w Kielcach obradował będzie Krajowy Sztab Protestacyjny NSZZ "Solidarność" pod przewodnictwem szefa "Solidarności" Piotra Dudy. Omawiana będzie strategia Związku wobec sytuacji w kraju w tym strajk generalny na Śląsku. Jednym z tematów będzie sytuacja CCP PREMA SA. Szef Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Waldemar Bartosz oświadczył, że jeżeli właściciel PREMY którym jest Skarb Państwa nie doprowadzi do satysfakcjonujących pracowników rozwiązań podjęte zostaną kolejne akcje protestacyjne.
Wt 19 Lut 2013, 11:24
Zdjęć: 28
Pikieta w PREMA w Kielcach
2013-02-19T11:24:36+01:00
W dniu wczorajszym odbyła się pikieta pod zakładem PREMA w Kielcach. Pikietę zorganizował Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" protestując przeciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych, jakie miały miejsce w tej firmie. W pikiecie udział brali przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z całego Regionu Świętokrzyskiego w tym także związkowcy z naszej Komisji Międzyzakładowej. Głównym postulatem pikietujących było odwołanie prezesa PREM-y Grzegorza Wysockiego. Wysocki wprowadził w firmie bardzo nerwową atmosferę posuwając się nawet do tego, że pod nieprawdziwymi zarzutami nałożył kary dyscyplinarne na członków grupy negocjującej tak zwany prywatyzacyjny pakiet socjalny. Karygodnym posunięciem prezesa jest zamiar zwolnienia z pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w PREM-ie Artura Kułagi. Najbardziej jednak zbulwersowało załogę PREM-y to, co wydarzyło się w 11 lutego. Wysocki, twierdząc, że wszyscy pracownicy zakładu są pijani polecił całą załogę przebadać alkomatem. Pracownicy po skończeniu pracy nie zostali z firmy wypuszczeni a pod zakład zostało ściągniętych osiem radiowozów policji. Badania trzeźwości nie potwierdziły zarzutów prezesa - wszyscy pracownicy byli trzeźwi. W pikiecie brali także udział świętokrzyscy parlamentarzyści, którzy deklarowali pomoc w rozwiązaniu problemów, z którymi borykają się pracownicy tego kieleckiego zakładu. Waldemar Bartosz szef Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" zapowiedział, że jeżeli w ciągu tygodnia prezes Wysocki nie zostanie odwołany to Związek podejmie kolejne akcje protestacyjne. Jednocześnie Waldemar Bartosz stwierdził, że załoga PREM-y nie zostanie zostawiona sama sobie, lecz może liczyć na pomoc całej "Solidarności". W proteście udział brało ponad 200 osób.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Mam taką samą wiedzę, na chwilę obecną około 98 % nie chce na nas nieokreślony, a ponad połowa nie chce w ogóle...Dziś o 7:53 w wątku Podwyżka płacy 2024
Mam taką samą wiedzę, na chwilę obecną około 98 % nie chce na nas nieokreślony, a ponad połowa nie chce w ogóle...Dziś o 7:52 w wątku Podwyżka płacy 2024
Ciekawe gdzie chodzisz i kogo pytasz jak nawet twoi koledzy z solidarności się śmieją że nosa z biura nie wychylisz...Dziś o 7:27 w wątku Podwyżka płacy 2024
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy