Zmień na ciemny motyw
2014-07-13T02:26:15+02:00
Nie 13 Lip 2014, 2:26
Składka członkowska
 1. Miesięczna składka członkowska wynosi:
  1. dla osób będących w stosunku pracy - 0,82%:
   • miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród - w tym jubileuszowych - oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,
   • pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych),
  2. dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy:
   • przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł - 8 zł;
   • przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł - 8 zł plus 1 zł za każde 100 zł dochodu powyżej 1000 zł,
  3. dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych:
   • przy miesięcznych świadczeniach nie przekraczających 500 zł - 2 zł;
   • przy świadczeniach powyżej 500 zł - 2 zł plus 0,50 zł za każde 100 zł powyżej 500 zł,
  4. dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych - w tym wychowawczych - wysokość składki członkowskiej uchwala władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
 2. Dla osób wymienionych w ust.1 pkt 2 uzyskujących dochody wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dochód stanowiący podstawę wymiaru składki nie może być niższy niż dochód deklarowany do ubezpieczenia społecznego.