Zmień na ciemny motyw
Podczas wrześniowego posiedzenia Komisji Międzyzakładowej przyjęto do Związku 29 nowych członków. Pozytywnie oceniono sierpniowe imprezy zorganizowane przez Komisję Międzyzakładową tj. festyn, mecze i loterię. W imprezach tych udział wzięło ponad tysiąc członków Związku i ich rodzin. Spowodowało to duże zainteresowanie Związkiem w MAN-ie. Imprezy związkowe zauważone zostały także przez lokalna prasę. Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Jan Seweryn podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w manifestacji w Warszawie w dniu 29 sierpnia, ale jednocześnie stwierdził, że udział związkowców z MAN-a był mniejszy niż oczekiwano (pojechał 1 autobus). Następnie wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej Andrzej Kępiński zdał sprawozdanie ze spotkania z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy, które było podsumowaniem kontroli, jaką PIP przeprowadził w MAN-ie. Do wyników kontroli odniósł się także Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Zbigniew Palacz. Komisja Międzyzakładowa negatywnie oceniała wyniki kontroli a jej przebieg uznano za pozostawiający wiele do życzenia. W dyskusji, która się wywiązała członkowie Komisji Międzyzakładowej poruszali problemy występujące w ich wydziałach a głównie relacje między pracownikami a kierownikami. Jak wyni-kało z wypowiedzi poszczególnych osób nie wszyscy kierownicy właściwie podchodzą do rozwiązywania zgłaszanych przez pracowników sprawa a głównie do sprawy wyrównywania dysproporcji płacowych występujących na tych samych stanowiskach pracy. Przewodniczący Seweryn stwierdził, że jest to niezrozumiałe, ponieważ sprawę wyrównywania dysproporcji płacowych została uregulowana w porozumieniu pomiędzy związkami zawodowymi a Zarządem firmy. Zostało tam zapisane między innymi, że do wyrównywanie dysproporcji płacowych zobowiązani są bezpośredni przełożeni pracowników. Po raz kolejny stwierdzono, że brak jest właściwej współpracy pomiędzy Zarządem firmy a NSZZ "Solidarność", co objawia się między innymi brakiem oceny ubiegłorocznego porozumienia płacowego, nie podpisaniem regulaminu premii rocznej, nie podpisaniem porozumienia w sprawie funkcjonowania Rady Pracowników i brakiem właściwego podejścia do Społecznej Inspekcji Pracy (brak lokalu dla SIP). W związku z zaistniałą sytuacją postanowiono zobowiązać przewodniczącego Rady Pracowników do napisania pisma, w którym Rada zrezygnuje z podpisania porozumienia z Zarządem a działać będzie na podstawie Ustawy o informowaniu pracowników. Postanowiono również napisać do Zarządu firmy pismo o natychmiastowe przystąpienia do rozmów w sprawach, które już dawno powinny być załatwione. Wobec braku porozumienia ze Związkiem "Metalowcy" dotyczącego wyłonienia wspólnego reprezentanta do Europejskiej Rady koncernu MAN zdecydowano, że wyboru dokona cała załoga starachowickiego zakładu MAN-a z kandydatów zgłoszonych przez obydwa związki. Stwierdzono, że nie może być zgody na to, aby polskie zakłady MAN-a reprezentowane były przez dwóch "Metalowców" (jest już jeden z Poznania), a "Solidarność" nie miała żadnego reprezentanta. Komisja Międzyzakładowa zdecydowała, że biorący udział w corocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy związkowcy i członkowie ich rodzin zapłacą połowę kosztów wyjazdu. Natomiast osoby uczestniczące w Pielgrzymce a niebędące członkami Związku pokrywają koszty w pełnej wysokości.            W dziale galeria, są dostępne zdjęcia z tego wydarzeniaZapraszamy do oglądania
Janseweryn
Śr 3 Wrz 2008, 14:34
Zdjęcia