Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

Zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej odbyło się w dniu 5 października. Pierwszym punktem zebrania było przekazanie przez przewodniczącego Jana Seweryna informacji z ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Następnie przyjęto do Związku siedmiu nowych członków. W dalszej części zebrania przewodniczący omówił sytuację w firmach, które KMOZ obejmuje swoim działaniem. W MAN występują problemy z płynnością produkcji. Spowodowane to jest między innymi brakiem dostatecznej ilości elementów do montażu. Skutkuje to między innymi tym, że pracownicy muszą pracować w godzinach nadliczbowych i pogorszeniem jakości. W sprawie sytuacji w firmie Komisja wydała stanowisko w który szczegółowo wyartykułowane zostały zastrzeżenia „Solidarności”. Pismo zostało wysłane do prezesa Kobrigera, kierownika zakładu Gouwsa i do innych decydentów w zakładzie. W ubiegłym tygodniu przedstawiona została związkom zawodowym procedura postępowania w przypadkach otrzymania przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności. Dział Personalny jest w trakcie ustalania, które stanowiska pracy w firmie mogłyby być odpowiednie dla pracowników niepełnosprawnych. Wciąż trwa problem z zakładowym parkingiem. Nie jest kontynuowany rozpoczęty kilka miesięcy temu remont części dzierżawionej od Urzędu Miasta. Jak wynika z informacji nie zostały jeszcze dopełnione wszystkie uwarunkowania prawne związane z tą sprawą. Zarząd firmy wystąpił do związków zawodowych z wnioskiem o zwiększenie w roku bieżącym limitu (...)

 

godzin nadliczbowych do 384. Praca powyżej 260 godzin miałaby się odbywać na zasadzie pełnej dobrowolności. W sprawie zwiększenia limitu godzin nadliczbowych odbyła się burzliwa dyskusja. Ostatecznie zdecydowano o podpisaniu porozumienia w tej sprawie warunkując jednak to pełną dobrowolnością pracy w zwiększonym limicie godzin (w przypadku wywierania na pracowników presji, aby pracowali nadliczbowo porozumienie zostanie zerwane) oraz 100% zapłaty za godziny nadliczbowe po przekroczeniu 260 godzin a także bonusu dla wszystkich pracowników firmy. Po interwencji Związku w sprawie złej (zdaniem pracowników) jakości posiłków regeneracyjnych, jakość posiłków uległa znacznej poprawie. Na magazynie i na hali nr. 8 zostało dyscyplinarnie zwolnionych po dwóch pracowników. Po interwencji „Solidarności” jeden z pracowników magazynu” został przywrócony do pracy. Do Zarządu koncernu MAN zostało wysłane pismo w sprawie niewłaściwego zdaniem „Solidarności” naliczania premii z zysku koncernu. W PKC odbyła się w dniu 5 października kolejna runda rozmów na temat Regulaminu Ocen Pracowników. Dyrektor Aneta Kiepas ustosunkowała się do uwag „Solidarności”. Część uwag została uwzględniona pozostało jeszcze do dogadania kilka spraw. Kolejne spotkanie w sprawie Regulaminu ma się odbyć w najbliższym czasie. Przy okazji spotkania omówiono także sprawę programów produkcyjnych i związane z tym problemy. „Solidarność” zwróciła uwagę na to, aby w firmie przestrzegane były przepisy dotyczące czasu pracy. Poruszona została także sprawa braku premii na „kostkowaniu” na tzw. Ramie. Ustalono, że do 20 października sprawa ta zostanie wyjaśniona. Niestety jest to już kolejny termin a panie pracujące na „kostkowaniu” jak premii nie brały tak nie biorą. Kolejna sprawa poruszona przez „Solidarność” to zaniżona grupa zaszeregowanie jednej z pracownic zatrudnionych na testerach. W dalszym ciągu nierozstrzygnięty został przetarg na utrzymanie ruchu i sprzątanie w MAN. Do przetargu oprócz Gegenbauera zgłosiły się jeszcze dwie firmy. W dalszej części zebrania omówiono udział w uroczystości XXXIII rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Tak jak co roku w kościele Świętej Trójcy w dniu 19 października o godzinie 18.00 odprawiona zostanie Msza po której zostaną złożone wiązanki pod tablicą i popiersiem księdza Jerzego. Ostatnim punktem zebrania było podjęcie uchwały o zakupie do biura związkowego nowego komputera.        
 
 
 

Janseweryn
Pt 6 Paź 2017, 13:30